DOTACJE

Brak zbiorczych systemów kanalizacyjnych na terenach o rozproszonej zabudowie sprawia, że utylizacja ścieków wytwarzanych z pojedynczych gospodarstw domowych pozostaje wciąż otwartym problemem. Jego rozwiązanie opiera się na podłączeniu budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, lub w przypadku gdy jest to niemożliwie, istnieją do wyboru takie rozwiązania jak: kumulowanie ścieków w szczelnym zbiorniku (tzw. szambo) bądź budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ). Użytkowanie szamba wiąże się ze znacznymi kosztami związanymi z wywożeniem nieczystości. Bardziej opłacalnym wydaje się być budowa przydomowej oczyszczalni ścieków która mimo, że wiąże się ze znacznymi kosztami, jednak jej eksploatacja jest znacznie tańsza i pozwala na szybki zwrot inwestycji.  Z racji, że budowa systemu przydomowych oczyszczalni lub podłączeń do sieci kanalizacyjnych są działaniem proekologicznym i ekonomicznie efektywnym, istnieją możliwości dofinansowanie tych inwestycji.

Uwaga!
W maju rusza nabór wniosków o dofinansowanie działań związanych z gospodarką wodno-ściekową

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje w drugiej połowie maja 2014 roku rozpocząć nabór wniosków dotyczących programu priorytetowego „System- Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, a dotyczącego dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziałach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska lub Urzędach Miast i Gmin.

PROGRAM PRIORYTETOWY

UWAGA!

Kredyty we współpracy z WFOSiGW ze środków BOŚ S.A. z dopłatami do oprocentowania !!!

MAŁE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Przedmiot kredytowania

zakup i instalacja małych oczyszczalni i podczyszczalni ścieków o przepustowości do 60m3/d

Procedura

kredyty przeznaczone dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, samorządów oraz utworzonych przez nie jednostek organizacyjnych, jednostek  posiadających osobowość prawną, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych

Warunki kredytowania

W dniu 25 lipca 2011 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił program pt. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, który ma być wdrażany w latach 2011 – 2015. Program gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania została podzielona w równym stopniu (po 45%) na bezzwrotną dotację i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Każdy Beneficjent ma możliwość skorzystania w maksymalnym stopniu z dofinansowania z każdej z form jednocześnie  bądź z jednej wybranej. Przyjęty przez fundusz budżet dofinansowania wynosi 300 mln z przeznaczeniem po 150 mln PLN na budowę podłączeń oraz PBOŚ.

Koszty podlegające refundacji obejmują:

Inwestorzy zarówno indywidualni jak i instytucje, coraz częściej stają przed wyborem sposobu rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej. Dotyczy on przede wszystkim wyboru systemu gospodarki ściekowej oraz technologii. W miejscach, gdzie podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest ekonomicznie i technicznie nieuzasadnione, polecanym rozwiązaniem problemu zagospodarowania ścieków są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Ich prawidłowy dobór oraz eksploatacja przyczynia się do zachowania czystego środowiska dla nas i przyszłych pokoleń.

Strona internetowa NFOŚiGW – wnioski o dofinansowanie.